Polityka prywatności i plików cookies

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi podstawową informację o celach, sposobach, zakresie przetwarzania oraz bezpieczeństwie danych osobowych Użytkowników strony internetowej: karneysoft.pl (zwanej dalej “stroną”), Klientów/Kontrahentów KarneySoft oraz o przysługujących im prawach. Zapoznając się z Polityką prywatności dowie się Pani/Pan, kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, jakie dane osobowe są zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak chronione. Otrzyma Pani/Pan również informację o używaniu plików "cookies".

 1. Polityka prywatności

  1. Informacje ogólne
   Operatorem serwisu i Administratorem danych jest KarneySoft z siedzibą w Warszawie, NIP: 5272150822, REGON: 366190178, adres korespondencyjny: Biuro Rachunkowe dla KarneySoft, ul. Podwiejska 39 lok. 13, 05-822 Milanówek.

   Bezpieczeństwo wyznacza kierunek rozwoju KarneySoft.

  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na wskazany powyżej adres korespondencyjny.

  3. Dane osobowe Użytkownika/Klienta/Kontrahenta gromadzone są przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej w wyniku wypełnienia dostępnych online formularzy, jak również podczas kontaktu bezpośredniego, telefonicznego lub przy użyciu adresu e-mail.

  4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia każdego odwiedzającego strony karneysoft.pl (oznaczenie czasu, adres IP i zgody na pliki cookies).

  5. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, jednak brak tych informacji może spowodować, że niektóre usługi mogą być dla użytkownika niedostępne.
   Podane dane nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika lub wynikające z obowiązków prawnych i ustawowych.

   Podane dane są przetwarzane w celach:
   • w związku ze świadczonymi usługami oraz generowania dokumentów sprzedaży za świadczone usługi,
   • w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na wiadomość przesłaną bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza online, bądź zapytanie telefoniczne na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia odpowiedzi,
   • w celach przesyłania Użytkownikowi/Klientowi, który wyraził na to zgodę – informacji handlowych, dotyczących m.in. promocji czy wyprzedaży,
   • w celach wypełnienia ciążących na Administratorze prawnych obowiązków, realizacji zadań w interesie publicznym m.in. przechowywaniem dokumentacji podatkowej,
   • w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika/Klienta lub osoby trzeciej
   • w celach marketingu bezpośredniego produktów,
   • w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie,
   • w celu poinformowania o dostępności aktualizacji aplikacji i systemów informatycznych dostarczanych przez KarneySoft,
   • w celu poinformowania o nowościach w dostarczanych przez KarneySoft aplikacjach i systemach informatycznych,
   • w celu poinformowania o niebezpieczeństwach informatycznych i ewentualnie wykrytych błędach w zakresie systemów informatycznych mogących mieć związek i/lub wpływ na działanie systemów informatycznych dostarczanych przez KarneySoft,
   • w celu wysyłania powiadomień systemowych, np. o logowaniu na konto użytkownika, przyjęciu zgłoszenia, realizacji zgłoszenia oraz innych związanych z systemową obsługą Użytkownika/Klienta.
     
  6. Konta użytkowników zakładane są tylko przez operatora (serwis nie dopuszcza samodzielnego utworzenia konta), tylko na wyraźne życzenie użytkownika i w celu obsługi użytkownika w ramach usług świadczonych użytkownikowi przez KarneySoft.

  7. Informacje o formularzach
   Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np:
   • w celu realizacji wysłanego przez użytkownika zgłoszenia serwisowego dotyczącego usług, systemów i aplikacji dostarczanych przez KarneySoft,
   • w celu rejestracji w systemie Przelewy 24 - w tym wypadku administratorem danych osobowych jest Przelewy 24 - KarneySoft nie przechowuje danych w związku z rejestracją w Przelewy 24,
   • w celu odpowiedzi na pytanie zadane e-mailem, lub w formularzu kontaktowym.
     
  8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytanie e-mailem lub przez formularz kontaktowy jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie. Podanie swoich danych w trakcie rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej, w korespondencji mailowej jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych przez Administratora.

  9. Administrator gromadzi, przetwarza, przechowuje i przekazuje różne rodzaje danych osobowych:

   • dane kontaktowe (adres rozliczeniowy, imiona i nazwiska osób reprezentujących, adres mailowy, numer telefonu),

   • dane transakcyjne (nr kont bankowych),

   • dane techniczne (adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze strony),

   • dane Użytkownika/Klienta/Kontrahenta (historia transakcji oraz archiwalne umowy),

   • dane Użytkowania strony (informacje o tym jak Pani/Pan korzysta ze strony),

   • dane marketingowe i komunikacyjne (Pani/Pana preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji),

   • ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych o ile ich przetwarzanie jest zgodne z celami określonymi niniejszą informacją.
    W momencie, w którym korzysta Pani/Pan ze strony może ona automatycznie pobierać Pani/Pana dane techniczne dotyczące Pani/Pana urządzeń czy czynności i wzorców zachowania w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz dzienniki logowania i inne technologie, zgodnie z polityką plików "cookies” dostępną dalej w dokumencie, oraz wyrażonych zgód na pliki "cookies".

  10. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

  11. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem (w zakresie usług pocztowych, kurierskich, usług informatycznych, usług płatniczych, finansowych,  usług księgowych, nowych technologii). Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i uprawnia te podmioty do korzystania wyłącznie w celach i w czasie wskazanym przez Administratora.

  12. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

  13. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników/Klientów, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

  14. Dane osobowe Użytkowników/Klientów co do zasady nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

  15. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych oraz realizowania uzasadnionego interesu Administratora, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, m.in. zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowymi obowiązkami przechowywania danych. Również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowany został prawnie uzasadniony interes Administratora. Jeśli przekazali Państwo nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail, rozmowie telefonicznej w celach kontaktowych to dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania.
   Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez okres sześciu lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem/Klientem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu wygaśnięcia obowiązków określonych przepisami prawa.
   Ponadto, Administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdy ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi/Klientowi roszczeniami, jak również w związku z koniecznością ustalenia uprawnień Klientów do zniżek lub innym uzasadnionym interesem  Administratora.

  16. Użytkownik/Klient/Osoba, której dane dotyczą  ma prawo w każdej chwili do żądania od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych w tym: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania bądź poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   Użytkownik/Klient/Osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych osobowych, przez co należy rozumieć prawo do żądania, aby Administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe tych osób. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane..
   W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika/Klienta/Osoby, której dane dotyczą, przysługuje takim osobom w dowolnym momencie prawo wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu ich danych osobowych (zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu) i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, chyba że przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.  Sprzeciw/cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
   W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
   W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust 1 lit. f, w tym profilowania, osoba której dane dotyczą z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
   Użytkownik/Klient/Osoba, której dane dotyczą  ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl 2. Polityka plików "cookies"

  Niniejsza informacja dotyczy plików „cookies” wykorzystywanych na stronach administrowanych przez KarneySoft.

  1. Czym są pliki cookies?.

   Pliki „cookies” to dane informatyczne przechowywane w pamięci urządzeń końcowych, przesyłane przez strony internetowe. Pliki te umożliwiają identyfikację urządzenia końcowego zapewniając poprawne wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych preferencji użytkownika. Dane zbierane w sposób automatyczny to głównie: dane statystyczne, adres IP oraz inne numery identyfikacyjne urządzeń.

  2. W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?

   Głównym celem plików „cookies” jest zapewnienie ciągłości korzystania z serwisu oraz dostosowanie zawartości stron. Wykorzystujemy także pliki „cookies” dla własnych potrzeb takich jak zbieranie anonimowych statystyk pozwalających na ulepszanie funkcjonalności serwisu.

  3. Jakie pliki są stosowane?

   Na stronach zarządzanych przez KarneySoft stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” - „sesyjne” oraz „stałe”.
   Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które zostają usunięte wraz z wyłączeniem oprogramowania służącego do korzystania z usług KarneySoft. Pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia końcowego do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika przeglądarki lub do czasu wygaśnięcia, określonego w parametrach funkcyjnych plików „cookies”.

  4. Jak korzystać z plików cookies?

   Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies”. Użytkownik może jednak w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi znajdują się w ustawieniach oprogramowania.

  5. Czy pliki cookies są szkodliwe?

   Pliki „cookies” wykorzystywane na stronach KarneySoft nie są szkodliwe. Zalecane jest niewyłączanie ich stosowania w przeglądarkach, gdyż może to wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności serwisu.

  6. Poza plikami "cookies" pochodzącymi bezpośrednio od KarneySoft, możliwe jest również stosowanie plików "cookies" podmiotów trzecich, bez których działanie strony mogłoby być niemożliwe.

   KarneySoft dokłada wszelkich starań, aby strony KarneySoft były bezpieczne dla użytkownika oraz, by użytkownicy byli należycie poinformowani o przechowywanych danych i plikach "cookies". Użytkownik, który odwiedza strony KarneySoft po raz pierwszy oraz co pewien okres czasu (domyślnie 30 dni), będzie uprzedzony o polityce plików "cookies", a także będzie mógł skonfigurować, które z plików będą przez użytkownika akceptowane.