Klauzula informacyjnaRealizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami.


 1. Ze względu na szeroką współpracę handlową z naszymi kontrahentami niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych naszych dostawców, klientów, kontrahentów oraz innych osób, których dane są przetwarzane w celach realizacji transakcji zakupu i sprzedaży, promocyjnych, reklamowych i edukacyjnych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckiem (05-825), ul. Montwiłła 41, reprezentowana przez: Mariusza Smysło, dalej zwany Administratorem.
 3. Dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub z publicznie dostępnych źródeł tj. rejestr CEIDG lub KRS.
 4. Dane pozyskiwane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach:
  • Możliwości zawarcia oraz wykonywania umowy pomiędzy Administratorem kontrahentem,
  • Realizacja transakcji zakupu i sprzedaży,
  • Cele promocyjne, reklamowe i edukacyjne,
  • Realizacji innych procesów niezbędnych do realizacji kontaktów z klientami i kontrahentami takie jak np. proces reklamacyjny,
  • Realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w w/w celach przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane osobowe przetwarzamy przez czas obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem, jak również po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  • wykonania obowiązków archiwizowania danych, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości;
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 7. Dostęp do danych osobowych mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. Poza tym dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy. Głównie są to podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 8. Dane Osobowe po realizacji celów przetwarzania (z pkt 6), dane będą usuwane zgodnie z polityką retencji danych osobowych.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego przy zapewnieniu odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z artykułem 44 rozporządzenia RODO
 10. Osoba, której dane osobowe dotyczą oraz są przetwarzane przez Administratora posiada uprawnienia:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli dane zostały pozyskane na podstawie wyrażenia zgody.Procedura postępowania w przypadku kontaktu i zgłoszenia

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, nie udziela drogą elektroniczną/ telefoniczną informacji mogących zawierać dane osobowe lub informacje o osobach, których dotyczą. Powyższe podyktowane jest obowiązkiem zachowania poufności danych osobowych oraz ryzykiem udzielenia odpowiedzi na rzecz osoby nieuprawnionej.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, informacje o prawach i celach przetwarzania danych osobowych możecie Państwo kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres siedziby: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

  Wszelkie zapytania będą podlegać odpowiedniej weryfikacji. Odpowiedź zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz odesłana na adres podany na zgłoszeniu w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.Powrót